Bedrijfsinformatie     Verzekeringen     Hypotheken     Financieringen     Makelaardij     Nieuws     Contact

Dienstwijzers

Het is belangrijk dat u ons altijd kunt bereiken. Om een schade door te geven. Of omdat u een vraag over een bestaande verzekering heeft. U kunt ons langs tal van wegen bereiken:
Bereikbaarheid (persoonlijk)

·          assurantiën
·          hypotheken
·          financieringen
·          adviezen

Dienstwijzer MKB
Dienstwijzer particulier

Wij zijn u graag van dienst

Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in hetgeen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Veel van ons werk verrichten wij buiten uw gezichtsveld. In dit boekje geven wij u een overzicht van de wijze waarop ons kantoor werkt. En wat wij precies voor u doen.

Zodat u zich een goed beeld kunt vormen van wie wij zijn, hoe wij werken en welke kwaliteitseisen wij stellen. Wij hopen van harte dat deze kennismaking u bevalt. En als u verdere vragen heeft, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Wij zijn u immers graag van dienst

Door u op deze wijze te informeren, conformeren wij ons aan de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair die in de verzekeringsbranche geldt. Wij onderschrijven hiermee het belang van een goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Wilt u meer weten over de Code, kijkt u dan op de website van de beroepsorganisatie waar wij bij zijn aangesloten, de NBVA, www.nbva.nl. De complete tekst van deze gedragscode kunt u daar downloaden.

Wie zijn wij?

Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt en welke daarvan verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Onze doelstellingen is om cliënten een deskundig advies te geven over álle vormen van verzekeringen en hypotheken. De werkwijze van het kantoor kenmerkt zich door een hoge vakbekwaamheid in combinatie met een persoonlijke band met onze relaties. 
 
Onze diensten

Algemeen

Wij kunnen onze cliënten behulpzaam zijn op een breed terrein van financiële diensten. Tot de adviesgroepen van ons kantoor behoren:

·          Hypotheekadvisering
·          Particuliere schadeverzekeringen
·          Levensverzekeringen
·          Spaarproducten
·         

Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Indien u ons inschakelt om uw belangen op het gebied van verzekeringen te behartigen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

Analyse van uw wensen

Wij maken een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen. 

Alternatieven waar u uit kunt kiezen

Wij lopen met u de verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.

Aanvraag van de verzekering

Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.

Verzorgen van voorlopige dekking

Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen.

Controle verzekeringsdocumenten
 

Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

Controle premietarief 

Over de verzekering die u afgesloten heeft, bent u een premie verschuldigd. Wij controleren of de verzekeringsmaatschappij de juiste tarieven voor u hanteert. Wij houden uw portefeuille actueel.

Archivering 

Wij archiveren alle stukken die op u betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

 Beheer van de verzekering die u heeft gesloten 

Omdat u ons heeft gevraagd uw belangen op het gebied van verzekeringen te behartigen, zien wij het als een belangrijke taak ervoor te zorgen dat de verzekering ook op langere termijn blijft aansluiten bij uw wensen. Er kunnen wijzigingen ontstaan in uw persoonlijk situatie die gevolgen hebben voor de aard van de dekking.

Ook kunnen er zich wetgeving relevante veranderingen voordoen in de sociale of fiscale wetgeving. Indien u daar prijs op stelt, informeren wij u daarover en gaan na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor uw individuele situatie.

Verzorgen van de uitkering 

Er kan een moment aanbreken dat u een beroep moet doen op de verzekering. Dat kan zijn na een schade, ongeval of bij een overlijden. Namens u zullen wij die maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten.

Werkzaamheden afkopen levensverzekering 

Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.

Uitkering levensverzekering 

Voordat de levensverzekering tot uitkering komt, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst bekijken we samen de mogelijkheden van herbelegging.

Wijzigen van beleggingsfonds 

Wilt u de wijze waarop uw spaarpremies door verzekeringsmaatschappijen worden belegd wijzigen, dan begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling. 

Wat verwachten wij van u? 

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. Pas dan kunnen wij optimaal voor u werken. 

De juiste gegevens 

Wellicht is het overbodig om te melden, maar wij verwachten dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. 

Elders lopende verzekeringen 

Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. 

Wijzigingen in persoonlijke situatie 

Als uw persoonlijke situatie wijzigt of als er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Onder verwijzing van persoonlijke vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. 

Contact met verzekeraar 

Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. 

De premie 

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. 

Incasso door Assurantiekantoor Ebbers B.V. 

De door u verschuldigde premie wordt door ons kantoor door ons namens de verzekeringsmaatschappij bij u geïncasseerd. U kunt daarbij kiezen voor een aantal wijzen van betaling a) zenden van een nota met betaling door u per bank of giro, b) automatische afschrijving van bank of giro. Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Als u uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Daar zorgen wij immers voor. 

Incasso door verzekeraar 

U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank of girorekening te laten schrijven. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht, 

Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. 

Afspraken rondom premiebetaling

Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaald kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. 

Onze relatie met verzekeraars 

Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren. Er is geen financiële instelling, bank of verzekeringsmaatschappij die geheel of gedeeltelijk eigenaar is van ons kantoor. Wij kunnen u daarom objectief adviseren.

Wijze van beloning voor het kantoor

Beloning op basis van provisie 

Wij ontvangen van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf. 

Beloning op basis van declaratie 

Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.

Onze kwaliteit 

Ons kantoor is aangesloten bij de NBVA (Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars). Om tot deze beroepsvereniging toegelaten te worden, moet worden voldaan aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van vakbekwaamheid, professionaliteit, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie. Daarnaast stelt de NBVA als voorwaarde dat het kantoor op geen enkele wijze gebonden is aan financiële instellingen zoals banken of verzekeringsmaatschappijen. Dit garandeert dat u van ons kantoor een objectief advies ontvangt. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid.  

Klachten? 

Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat dan kenbaar wilt maken. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij een onafhankelijk klachtencollege, te weten:

KiFiD (Klachteninstituut Financiele Dienstverlening)
Postbus 93257
2509 AG, Den Haag
e-mail:   info@kifid.nl;
internet www.kifid.nl.

Beëindiging relatie 

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.  

Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons kantoor totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.                                    

                                                                                                                      

  

Gooiseweg 36
6562 BK  Groesbeek

Postbus 107
6560 AC  Groesbeek

Tel:                  (024) 397 19 85
Fax:                 (024) 397 52 74
E-mail:          info@ebbers.bv.nl
Internet:       www.ebbersbv.nl